Politika privatnosti

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI (GDPR)

 

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, OIB: 48026472438, Polačišće 2. Zadar 23000, upisana u Trgovačkom sudu u Zadru (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu, dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od danog odobrenja i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je:

VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, OIB: 48026472438, Polačišće 2, 23000 Zadar 23000,

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: info@vitanovanekretnine.hr , tel: 091/7677-657, adresa: Polačišće 2, 23000 Zadar

NAČINI PRIKUPLJANJA I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Izravno od strane samih korisnika na način da korisnici sami dostave podatke Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika i Društva. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik usluge podatke može dostaviti usmeno ili pisano u središte Društva, putem maila poslanog na gore navedenu mail adresu Društva i preko internet stranice Društva: www.vitanovanekretnine.hr ili poštom na adresu Polačišće 2, Zadar.

Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima podaci se prikupljaju samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.

Automatski posjetom internet ( web ) stranici , aplikacijama i portalu podaci se prikupljaju, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

 

PODACI O POTENCIJALNIM KORISNICIMA

Društvo također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte), ali i interese potencijalnih Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju udruzi sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je odobrenje Korisnika i/ili Kupca.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoje odobrenje. Povlačenje odobrenja ne utječe na zakonitost obrade na temelju odobrenja prije njezina povlačenja. Prije davanja odobrenja, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje odobrenja mora biti jednako jednostavno kao i njegovo davanje.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU

Podaci koje Kupac – Korisnik najčešće dostavlja su:

ime i prezime

adresa

osobni identifikacijski broj (OIB)

kontakt broj telefona i/ili mobitela

kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)

podaci iz osobne iskaznice

podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja

Ovisno o vrsti ugovora – poslovnog odnosa neki od Kupaca – Korisnika dostavljaju samo dio gore navedenih podataka.

 

GDJE SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Osobne podatke Korisnika – Kupca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

GDJE SE POHRANJUJU PRIKUPLJENI PODACI?

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o Kupcima – Korisnicima- Ispitanicima pohranjuje u baze voditelja obrade.

OBAVEZE VODITELJA OBRADE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OBRADE

TEHNIČKA I INTEGRALNA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj Obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti. Glavna odgovorna osoba u Društvu za obradu podataka je direktorica Josipa Mustać.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa Sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

 

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJNJE OBRADE PODATAKA

Osobne podatke Poduzeće prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva, te pružalo dodatne pogodnosti kupcima i korisnicima. Takve podatke Društvo prikuplja podatke za svrhu:

Izvršenja ugovornih obveza

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije ponuđenih usluga od strane Društva, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor za određenu uslugu i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

 

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Poduzeća ako je Kupac – Korisnik dao privolu.

 

Video zapisi

Poduzeće koristi nadzorne kamere za zaštitu osoba i imovine.

 

VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Poduzeće je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Poduzeće na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 5 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem odobrenja korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese: info@vitanovanekretnine.hr, poštom ili osobno u uredu Društva.

 

PRAVA KORISNIKA – KUPACA

Pravo na pristup osobnim podacima

Poduzeće se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 

Pravo na ispravak netočnih podataka

Kupac – Korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Društva – Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili zahtjeva. Zahtjev za ispravak netočnih podataka Kupac – Korisnik može podnijeti putem internet stranice: www.vitanovanekretnine.hr, na mail : info@vitanovanekretnine.hr, pisanim putem u uredu Društva ili poštom.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka

Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo od Društva – Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni

Kada Kupac – Korisnik – Ispitanik povuče odobrenje na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu

Ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu

Osobni podaci nezakonito su obrađeni

Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Društva će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva.

Pravo na ulaganje prigovora i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Osim u slučajevima kad je to dopušteno Općom uredbom, Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo da se na njega ne donosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega.

Svaki ispitanik , također ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

Svoja prava korisnik može ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail info@vitanovanekretnine.hr. Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.

Pod kojim uvjetima i s kojim razlogom se osobni podatci prosljeđuju trećim osobama

Osobne podatke Kupaca- Korisnika Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza Društva kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca – Korisnika

radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun Kupca – Korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U KONTEKSTU ZAPOSLENJA

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem video nadzora.

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

KOLAČIĆI

[render_cookies_list]

Direktorica
Josipa Mustać mag. oec. Licencirani agent za posredovanje u prometu nekretnina

Usporedi