Opći uvjeti poslovanja

VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama

Na  temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/12, NN 14/14), kao Posrednik donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

ČLANAK 1. UVODNE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između društva s ograničenom odgovornošću VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o., za poslovanje nekretninama, Polačišće 2, 23000 Zadar, OIB: 48026472438, kao posrednika (u daljnjem tekstu: Posrednik) i nalogodavca – fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).

Društvo prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama. VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o. upisana je u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o.

ČLANAK 2.  DEFINICIJE

POSREDNIK U PROMETU NEKRETNINA ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

AGENT POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

NEKRETNINE su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

NALOGODAVAC je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

TREĆA OSOBA je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

POSREDNIČKA NAKNADA je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

ČLANAK 3. UGOVOR O POSREDOVANJU

Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio ugovora o posredovanju koji se sklapa između Posrednika i Nalogodavca. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina definiraju se međusobne obveze i prava između Posrednika i Nalogodavca.

ČLANAK 4. OBVEZE POSREDNIKA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje da će nastojati dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje da ću isplatiti dogovorenu posredničku naknadu ako pravni posao bude sklopljen. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

Posrednik se obvezuje upoznati Nalogodavca s cijenom nekretnine i prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz posla kupoprodaje ili najma/zakupa predmetne nekretnine, oglašavati nekretninu na vlastitoj web stranici, te u specijaliziranim tiskovinama i internetskim portalima, sve u dogovoru s Nalogodavcem.

Također se obvezuje čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanome nalogu Nalogodavcu čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate, upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 39/19) i Opće uredbe o zaštiti privatnosti (GDPR).

ČLANAK 5. OBVEZE NALOGODAVCA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, Nalogodavac se obvezuje:
obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanog posla, predočiti točne podatke o nekretnini za koju Posrednik posreduje, za ispravnost kojih jamči svojim potpisom na Ugovoru o posredovanju.

Nalogodavac se obvezuje Posredniku dati na uvid isprave koje dokazuju vlasništvo nad nekretninom za koju se posreduje, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu, osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine, obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim nastalim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama vezanim uz vlasništvo nekretnine, sklopiti pravni posao s osobom koju je Posrednik pronašao za cijenu koja je sporazumno ugovorena, nakon sklapanja pravnog posla isplatiti Posredniku posredničku naknadu.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, ali će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja.

Ukoliko dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora sa kupcem kojeg je dovela VITA NOVA NEKRETNINE d.o.o., Nalogodavac se obvezuje isplatiti dogovorenu posredničku naknadu navedenu u Ugovoru o posredovanju.

ČLANAK 6. POSREDNIČKA NAKNADA

Visina posredničke naknade utvrđuje se Ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja posredovanoga posla. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

Ukoliko Nalogodavac ili treća osoba s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor ili ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, odustanu iz bilo kojeg razloga nakon sklopljenog predugovora ili ugovora, Posrednik zadržava pravo na naplatu realnih troškova nastalih Posredniku posredovanjem za vezanu nekretninu, sukladno sklopljenom ugovoru o posredovanju.

Ukoliko u roku od 12 (dvanaest) mjeseci po prestanku ili otkazivanju Ugovora o posredovanju dođe do sklapanja ugovora među strankama za koje je posredovao Posrednik, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu.

ČLANAK 7. CJENIK USLUGA

Najam nekretnina: Najmodavac plaća jednokratno fiksni iznos ugovoren ugovorom o posredovanju. Najmoprimac plaća iznos od pola mjesečne najamnine jednokratno, ukoliko nije ugovorom o posredovanju definirano drugačije.

Zakup nekretnina: Zakupodavac plaća iznos od jedne mjesečne zakupnine jednokratno, ukoliko ugovorom o posredovanju nije definirano drugačije.

Prodaja nekretnina: prodavatelj plaća agenciji iznos od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, ukoliko ugovorom o posredovanju nije određeno drugačije.

ČLANAK 8. PONUDA

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

ČLANAK 9. ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve ostalo što nije izričito determinirano ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima i drugi zakonski akti.

U slučaju nesporazuma Nalogodavca i Posrednika, stranke će isti pokušati riješiti mirnim putem, a u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

Opći uvjeti primjenjuju se od 05. rujna 2019. godine.

Zadar, 05. rujna 2019. godine

Direktorica
Josipa Mustać mag. oec. Licencirani agent za posredovanje u prometu nekretnina

Usporedi